Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Работата по проекти е доказана във времето чудесна възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики, за насърчаване и подкрепа на всеки ученик в неговия стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.

Голяма част от дейностите по проектите намират своето продължение в следващи такива. Благодарение на някои от тях са създадени трайни контакти с образователни институции в страната и в чужбина, подобрява се микроклиматът и образователно-възпитателната среда.