Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

План на заседанията на Педагогическия съвет

План по безопасност на движението по пътищата

График за провеждане на часовете по БДП: I - IV клас, V - XII клас

План за противодействие на училищния тормоз

План за квалификационната дейност

Приложения

Методическо обединение на учителите в начален етап

Методическо обединение на учителите по български език и литература

Методическо обединение на учителите по чужди езици

Методическо обединение на учителите по математика, информационни технологии

Методическо обединение на учителите по обществени науки и гражданско образование

Методическо обединение на учителите по природни науки

Методическо обединение на учителите по технологии, изкуства, спорт

Методическо обединение на класните ръководители

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в нея