Печат

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

Правила за информационна сигурност

Заповед № РД 09-3566/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите