Печат

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са свързани с подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; със създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; с насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът предвижда следните дейности:

Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе, стартира работата по проекта с дейност 1. и дейност 2.

 

Детайли: Главна категория: Активни проекти Категория: Равен достъп до училищно образование в условията на кризи | Публикувана на 27 Май 2021 | Посещения: 285