Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

През учебната 2016-2017 година Средно училище "Христо Ясенов" се включи в проекта на Информационното бюро на Европейския парламент Училище посланик на Европейския парламент. Ученици от 9.в и 10.г клас с ръководител Наталия Дочева с желание прегърнаха идеята да се подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарната демокрация, както и за Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включват активно в създаването на европейския дневен ред. Повече за програмата вижте тук.

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит. Изпълнението на проекта създава инструмент с оригинално практическо приложение, който интегрира ИКТ за управление на процеса по квалификация и професионално усъвършенстване на учителите. Тематичното направление, което екипът на София-област избира е Управление за развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност.

За участието ни в проекта вижте тук.

В проекта се включват 10 училища от Великобритания, Швеция, Полша, Хърватия, Испания, Италия, Чехия, Турция, Унгария и България. Партньорството разработва идеята за споделено Европейско гражданство с цел повишаване на индивидуалното, културно-историческото и лингвистичното знание сред учениците.

Повече за дейностите по проекта вижте тук.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2017-2018 учебна година

2016-2017 учебна година

Проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници”.

През учебната 2017-2018 година в проекта се включиха учителите по биология и здравно образование Венета Тодорова и Марияна Спиридонова с ученици от 5., 6. и 7. клас.

Повече за работата им можете да прочетете на страница 8 във вестник "Ясеновски глас", 2018.