Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

През учебната 2016-2017 година Средно училище "Христо Ясенов" се включи в проекта на Информационното бюро на Европейския парламент Училище посланик на Европейския парламент. Ученици от 9.в и 10.г клас с ръководител Наталия Дочева с желание прегърнаха идеята да популяризират мисията на Европейския съюз (ЕС).

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит.Изпълнението на проекта създава инструмент с оригинално практическо приложение, който интегрира ИКТ за управление на процеса по квалификация и професионално усъвършенстване на учителите.

В проекта се включват 10 училища от Великобритания, Швеция, Полша, Хърватия, Испания, Италия, Чехия, Турция, Унгария и България.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2017-2018 учебна година

2016-2017 учебна година

Проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници”.