Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам редовно заседание на Обществения съвет към СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе, на 10.02.2017 г. от 17.30 часа в ресурсен кабинет, намиращ се на I-вия етаж в сградата на училището, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Представяне на годишен финансов отчет за 2016 г. от директора на училището.
  2. Запознаване с вътрешната нормативна уредба на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе: Етичен кодекс, Стратегия за развитие на училището, Годишен план.
  3. Обсъждане с предложения и препоръки за осъществяване на училищен план-прием за учебната 2017/2018 година.
  4. Информация за образователно-възпитателния процес през I-ви срок на учебната 2016/2017 година.
  5. Текущи.

Поканват се всички членове на Обществения съвет да вземат участие в редовното заседание лично или чрез резервен член.

На основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата всички членове и/или резервни членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 (три) дни преди деня на предстоящото заседание.

Заседанието ще се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Обществения съвет.

Всеки присъстващ член може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника поканата с дневен ред ще бъде поставена на мястото за обяви в сградата на училището и на интернет адрес www.hristo-yassenov.com

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цветана Толева/