Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

На основание чл. 20, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам редовно заседание на Обществения съвет към СУ “Христо Ясенов“, гр. Етрополе на 14.03.2017 г. от 17:30 часа в ресурсен кабинет, намиращ се на I-ви етаж в сградата на училището, при следния дневен ред и предложения за решения:

 

1.    Представяне на бюджет за 2017 година от директора на училището.

2.    Организиране на дарителска кампания за обогатяване на библиотечния фонд на училището.

3.    Изготвяне на план-график по приоритети за реализиране на дейностите.

4.    Текущи.

 

Поканват се всички членове на Обществения съвет да вземат участие в редовното заседание лично или чрез резервен член. На основание чл. 21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата всички членове и/или резервни членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 /три/ дни преди деня на предстоящото заседание.

Заседанието ще се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Обществения съвет.

Всеки присъстващ член може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване, като решенията ще се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

На основание чл. 20, ал. 2 поканата с дневен ред ще бъде поставена на мястото за обявления в сградата на училището и/или на интернет страницата на институцията.  Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред на интернет адрес www.hristo-yassenov.com

                                                                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цветана Толева/